Bij JOS Watergraafsmeer hebben wij gezelligheid hoog in het vaandel staan, wij zijn een echte Amsterdamse club met een mooie historie, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Hierbij hoort onlosmakelijk ook een veilige omgeving.
De laatste tijd heeft de praktijk binnen diverse sportverenigingen uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Wij als bestuur van JOS Watergraafsmeer willen dit graag voor zijn.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Dat is dan ook de reden waarom wij een vertrouwenscontactpersoon hebben aangesteld, om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.
Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.
Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.
Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan wat de beste oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

 • pesten en gepest worden
 • machtsmisbruik en verbale agressie
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van JOSWGM op de juiste plaats is.
 • Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

WAT DOET DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?
Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doet niets wat je niet weet.
De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
Zij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van haar taak noodzakelijk is. Zij is bevoegd om voor de uitoefening van haar werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

HOE VERTROUWELIJK IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van JOSWGM plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

VERANTWOORDELIJKHEID?
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van JOS Watergraafsmeer. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

WIE IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON BIJ JOS WATERGRAAFSMEER
Pascal de Graaf is bereid gevonden deze taak op zich te nemen, zij is te bereiken op 06-30521547 of via pasdegraaf@gmail.com

WIE BEN IK?
Ik ben sinds 2007 verbonden aan JOS Watergraafsmeer, ik trainde jarenlang elke donderdagavond met een damesteam, de laatste jaren probeer ik mij zoveel als mogelijk in te zetten als vrijwilliger bij de mooiste club van Amsterdam.
Als vertrouwenscontactpersoon luister ik naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.