Afgelastingen

Sportpark Drie Burg

JOS Watergraafsmeer zet zich in voor de jeugd. Daarbij staan plezier en fatsoen hoog in het vaandel en besteden we veel tijd en energie in de ontwikkeling van de groep en het individu.
Op deze pagina vind je alle informatie.
Heeft u een specifieke vraag dan kunt u contact opnemen.

JOS Watergraafsmeer werkt samen met Masita.

Voor een amateurclub zijn sponsors onmisbaar. Er is nu ook een sponsor commissie voor de jeugd opgezet. Wij gebruiken de bijdragen van onze sponsors onder andere voor de volgende zaken:

 • De aanschaf van kledingpakketten
 • De aanschaf van materiaal en spelmiddelen (ballen, hesjes, pionnen enz.)
 • De organisatie van activiteiten voor de jeugd.

U kunt de jeugd van Jos Watergraafsmeer op verschillende manieren ondersteunen.

 • Als donateur
 • Een reclamebord langs het hoofdveld (contractduur 3 jaar)
 • Shirtreclame op de tenues van 1 van onze jeugdteams.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om de jeugd van Jos Watergraafsmeer te sponsoren?

Stuur dan een e-mail naar sponsoring@joswgm.nl

Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden door te nemen.

Normen en waarden bij JOSWGM

We hechten bij JOSWGM veel waarde aan goed gedrag en sportiviteit. We zijn een gezellige vereniging en dat willen we graag zo houden. Daarom hebben we een aantal eenvoudige gedragsregels opgesteld die door nieuwe jeugdleden of hun ouders bij inschrijving worden ondertekend.
Gedurende het seizoen zien trainers, elftalleiders en het jeugdbestuur erop toe dat deze gedragsregels door iedereen bij JOSWGM worden nageleefd: spelers, ouders en iedereen die verder bij het voetbal betrokken is.

Ouderbijdrage

Iedere ouder is verplicht deel te nemen aan  activiteiten bij JOS Watergraafsmeer.
Denk hierbij aan kantinedienst, fluiten of vlaggen bij wedstrijden of andere activiteiten.
Samen zorgen we er op deze manier voor dat onze vereniging zonder het inhuren van betaalde krachten kan blijven bestaan.
Mocht u niet willen of kunnen deelnemen aan deze activiteiten dan wordt hiervoor een bedrag van 50 euro in rekening gebracht.

Vervoer, verzamelen en aanwezigheid

 • Iedere ouder is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van zijn of haar kind naar uit- en thuiswedstrijden.
 • Bij uitwedstrijden wordt er alleen bij JOSWGM verzameld als de trainer of leider dit aangeeft, in alle andere gevallen moet u zelf uw kind naar de uitwedstrijden begeleiden.
 • Als uw kind zonder af bericht niet naar de wedstrijd komt, zal uw kind door het bestuur van JOSWGM als lid worden uitgeschreven, zonder verrekening van de betaalde contributie.
 • Zorg dat uw kind op tijd in de kleedkamer is of op de afgesproken tijd bij de uitwedstrijden aanwezig is. Als uw kind te laat komt, heeft hij of zij daar niet alleen zelf last van, maar ook en vooral het team!
 • Als uw kind door ziekte niet aan de wedstrijd kan meedoen, meldt u dit de ochtend van de wedstrijd zo snel mogelijk bij de trainer of leider. Kan uw kind om een andere reden niet spelen, dan meldt u dit vóór vrijdagavond 18.00 uur bij de trainer of leider.

 

Langs de lijn en in het veld

Wij verwachten dat spelers en ouders zich goed gedragen tijdens, voor en na de wedstrijden. Er wordt niet gemopperd op elkaar en zeker niet op de leiding (scheidsrechter, trainer of leider). Bij herhaaldelijk wangedrag zal speler en/of ouder de toegang tot het Sportpark geweigerd worden.
Wij verwachten dat al onze spelers, trainers, leiders en ouders op de club en op en rond het veld Nederlands spreken. Wanneer we elkaar allemaal kunnen verstaan, is er geen risico op misverstanden en is de sfeer voor iedereen prettiger.

 

Tijdens de wedstrijd

Wij gaan ervan uit dat al onze spelers hun wedstrijden met 100% inzet spelen op die plek waarop ze door de trainer/leider worden ingezet. Niemand heeft een vaste plaats in het elftal.

 • Volg altijd de aanwijzingen van de trainer/leider op. Alleen zij bepalen de opstelling.
 • De scheidsrechter en de grensrechter zijn de baas tijdens de wedstrijd.
 • Ouders respecteren de leider en scheidsrechter en gedragen zich netjes langs de lijn.
 • Ga niet in discussie met toeschouwers of anderen, dit gaat ten koste van het spel.
 • Geef de tegenstander na afloop een hand.
 • De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenpartij.
 • Bij de O11- en O9-pupillen worden na de wedstrijd strafschoppen genomen en wordt er gewacht tot iedereen klaar is en gaat men niet afzonderlijk naar de kleedkamer.

 

Tijdens trainingen

We gaan er vanuit dat kinderen komen trainen om beter te leren voetballen. Tijdens de training wordt er geluisterd en met 100% inzet getraind. Zorg dat uw kind ook bij trainingen op tijd aanwezig is.

 • Zorg dat je op tijd bent.
 • Kun je niet aanwezig zijn bij een training, dan zeg je af bij de trainer.
 • Tijdens de trainingen volg je de aanwijzingen van de trainer op.
 • Alleen met toestemming van de trainer mag je tijdens de training het veld verlaten.
 • Ook bij de training zijn scheenbeschermers verplicht.

 

In de kleedkamer

 • Vanaf de O11-pupillen gaan ouders niet meer mee naar de kleedkamers. Alleen de leiders en trainers hebben toegang tot de kleedkamers.
 • Zorg ervoor dat een leider en of trainer NOOIT alleen in de kleedkamer is met de spelers, er moeten altijd minimaal 2 begeleiders in de kleedkamer zijn.
 • Tijdens trainingen en de wedstrijd maak je alleen gebruik van de kleedkamer die is toegewezen. Uit andere kleedkamers blijf je weg.
 • In de kleedkamer blijf je van een ander zijn eigendommen af.
 • Het gehele team zorgt er voor dat de kleedkamer na wedstrijd of training schoon achtergelaten wordt.
 • Roken in de kleedkamer is ten strengste verboden.
 • Voetbalschoenen buiten uitslaan/schoonmaken en niet in de kleedkamer tegen de muren.

 

Kleding

Iedere JOSWGM-speler is verplicht te spelen in het standaard JOSWGM-tenue: rood/blauw shirt  , blauwe broek en blauwe kousen. Andere kleding is tijdens de wedstrijden niet toegestaan! Bij extreme kou is bij de wedstrijden een zwarte maillot onder de voetbalbroek toegestaan (dus geen jogging- of trainingsbroek).
Het is verplicht om scheenbeschermers te dragen, ook bij de training.

 

Eigendommen

Neem geen mobiele telefoon, horloge, kettingen, dure fietsen en veel geld mee naar de training of wedstrijd. JOSWGM is niet verantwoordelijk voor het kwijt of zoek raken van spullen.

Besteed aandacht aan de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter.

Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat een sportvereniging werk maakt van het tegengaan van seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportvereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. Het is dus belangrijk om als bestuur dit te delen met je leden en van begeleiders ( en andere vrijwilligers) te vragen deze te onderschrijven. Dat kan door ze lid te laten worden van de vereniging en daarmee de bond. Ook kun je ze vragen om een vrijwillige onderwerping aan het tuchtrecht te laten tekenen (V.O.T.).

De gedragsregels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.

Gedragsregels trainers/leiders/verzorgers (lees begeleiders)

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.
Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Bij vernielingen en diefstal doet het jeugdbestuur van JOSWGM altijd aangifte bij de politie. De betrokken speler zal in dat geval met onmiddellijke ingang geschorst worden voor de rest van het seizoen en tijdens de ledenvergadering geroyeerd worden als lid van JOSWGM, uiteraard zonder teruggave van de contributie.
Het jeugdbestuur van JOSWGM zal bij gebruik van drugs op het complex van JOSWGM de betrokken speler met onmiddellijke ingang schorsen en bij de ledenvergadering zal de speler als lid van de vereniging geroyeerd worden, uiteraard zonder teruggave van de contributie.

Het jeugdbestuur heeft voor deze en andere gevallen de volgende sanctierichtlijnen vastgesteld:

GedragSanctie Door wie
DiefstalRoyement zonder teruggave van contributieJeugdbestuur
Fysiek geweld en bedreigingRoyement zonder teruggave van contributieJeugdbestuur
DrugsgebruikRoyement zonder teruggave van contributieJeugdbestuur
Vandalisme en vernielingenSchorsing
Wangedrag en discriminatieWaarschuwing
jeugdbestuur
Jeugdbestuur
Niet accepteren van leidingWaarschuwing trainerTrainer/leider
Zonder afmelden niet verschijnen bij wedstrijdenWaarschuwing trainerTrainer/leider

De lijst dient een eerste beeld te geven en zal in praktijk verder worden bijgehouden op basis van praktijkvoorbeelden.

Als een speler 2 waarschuwingen heeft gehad van het jeugdbestuur, dan wordt de speler bij de 3e keer dat zijn/haar gedrag ontoelaatbaar is direct geroyeerd zonder teruggave van de contributie. Bij de tweede waarschuwing zullen de ouders van de speler bij het gesprek worden uitgenodigd.

Wat te doen bij problemen

Heb je een probleem? Ben je het ergens niet mee eens? Blijf er niet mee lopen en bespreek het met je trainer, leider of je afdelingscoördinator.

Pupil van de week Zondags

Beste voetballer van JOS Watergraafsmeer,
Jij bent uitgekozen voor de pupil van de week.
Omdat wij je iets beter willen leren kennen vragen wij je om de onderstaande vragenlijst in te vullen.

Je moet het hele formulier invullen om het te kunnen versturen en graag zo snel mogelijk maar uiterlijk één week voor de wedstrijd waarin jij de pupil van de week bent versturen.