NAAM EN ZETEL.

Artikel 1

 1. De vereniging is genaamd: “Jeugd Organisatie Sportclub Watergraafsmeer”. Bij afkorting wordt zij genoemd: “JOS Watergraafsmeer”. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

 

DUUR.

Artikel 2

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde
 2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni.

 

DOEL.

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel het doenbeoefenen en het bevorderen van devoetbalsport en andere takken van sport, met uitzondering van de beroepssporten.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door als lid van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (K.N.V.B.) en andere sportbonden:
  1. deel te nemen aan de door de K.N.V.B. georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden;
  2. wedstrijden te doen houden;
  3. evenementen op het gebied van de voetbalsport en andere sporten te organiseren;
  4. de nodige akkommodatie aan te brengen en in stand te houden.

 

LEDEN.

Artikei 4

 1. Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 2. Ingeval van niettoelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de algemene vergadering tot toelating worden besloten.
 3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid dan wel tot lid van verdienste benoemen.
 4. Het lidmaatschap van de Nederlandsche Voetbal Bond (K.N.V.B.) is verplicht voor leden die onder de afdeling voetbal ressorteren, daaronder begrepen diegenen in de afdeling voetbal een al dan niet betaalde functie bekleden, alsmede voor alle leden die zitting hebben in het algemeen bestuur.

 

VERPLICHTINGEN.

Artikel 5

 1. De leden zijn verplicht:
  1. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur of de algemene vergadering;
  2. de statuten en reglementen van de betreffende sportbonden, beide voor zover van toepassing, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven;
  3. de belangen van de vereniging en van de sport in het algemeen niet te schaden;
  4. contributie te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze statuten;
 2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd, na de voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

 

 

STRAFFEN

Artikel 6

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanige handelen of nalaten dat in de strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 1. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de betreffende sportbonden, waardoor de belangen van de respectieve bonden of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd om, ingeval vanovertredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:
  1. berisping;
  2. schorsing;
 3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan de lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
 4. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging of KNVB handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 5. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld.
 6. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. Het besluit van de commissie van beroep is bindend, tenzij de algemene vergadering anders oordeelt.

 

GELDMIDDELEN.

Artikel 7

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributie van de leden;
  2. ontvangsten uit wedstrijden;
  3. andere inkomsten.

 

CONTRIBUTIE

Artikel 8

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. Minstens wordt de contributie geïndexeerd, maximaal is de verhoging 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Verhogingen daarboven dienen door de algemene vergadering worden vastgesteld. Leden kunnen daartoe categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar

 

KOSTENVERGOEDINGEN.

Artikel 9

 1. Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens de daarvoor geldende normen en voorwaarden.

 

EINDE LIDMAATSCHAP.

Artikel 10

 1. Het lidmaatschap eindigt :
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging van het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzetting, als bedoeld in artikel 6 lid 4.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lid maatschap te laten voortduren of wanneer het lid na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door op/zegging is voor een lid voorts mogelijk:
  1. binnen één maand, nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard , aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
  2. binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is
 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 6. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 7. ingeval een lid door de sportbond is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel

 

BEGUNSTIGERS.

Artikel 11.

 1. De vereniging kent naast leden ook
 2. Begunstigers zijn de natuurlijke ofrechtspersonen die door het bestuur zijntoegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door hetbestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan wie welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of
 4. De rechten en verplichtingen vanbegunstigers kunnen te allen tijdewederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voorhet lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

BESTUUR.

Artikel 12

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering uit de leden in funktie worden Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit:
 3. personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging en/of de entiteit die de spelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement;
 • personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering verstrekt aan de vereniging en/of de entiteit die de spelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement.
 1. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste tien leden.
 2. Aan een kandidatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 3. In zijn eerste bestuursvergadering na zijn verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
 4. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hem hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijtenis en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgendaarvan af te wenden.
 5. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zij terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vakature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoetermen aanwezig acht. Voor een besluitdaartoe is een meerderheid vereist vantenminste twee/derde van de uitgebrachteEen schorsing die niet binnen drie maandengevolgd wordt door een besluit tot ontslag,eindigt door het verloop van die termijn.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap;
  2. door bedanken als bestuurslid.

 

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 13.

 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeelde juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk enmondeling gestemd, tenzij een bestuurslidanders wenst.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden

 

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen vande vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe:
  1. hetzij door de voorzitter en desecretaris;
  2. hetzij door de secretaris en de
 5. Het bestuur behoeft de toestemming van de algemene vergadering voor;
  1. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  2. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  3. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 1. Het bestuur is verplicht om het bepaalde in lid 4 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijving in het verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

 

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 15.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vereniging voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen meldig gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 4. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
 5. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengtaan de algemene vergadering verslag vanhaar bevindingen uit.
 6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 7. De opdracht aan de commissie kan te allentijde door de algemene vergadering wordenherroepen, doch slechts door de verkiezingvan een andere commissie.
 8. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
 9. Het bestuur is verplicht de bescheiden als oedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar lang te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemenevergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
 3. De agenda van deze vergadering bevat ondermeer:
  1. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering.
  2. Jaarverslag van de secretaris.
  3. Jaarverslag van de penningmeester.
  4. Jaarverslag van de kascommissie.
  5. Vaststelling van de begroting.
  6. Vaststelling van de contributies.
  7. Verkiezing bestuursleden.
  8. Verkiezing leden van de kascommissie.
  9. Verkiezing commissie van beroep.
  10. Door leden aangedragen punten, welke minstens één kalenderweek voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk aan de secretaries zijn aangegeven.
 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
 6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen en één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

 

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17.

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene Leden tot zestien jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens één stem uit, leden van zestien en zeventien jaar telkens twee stemmen en leden van achttien jaar en ouder telkens drie stemmen.
 2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan zes stemmen kan uitbrengen.
 3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene
 5. Stemming over zaken geschiedt mondeling,over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij akklamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van het bestuur.
 6. Over alle voorstellen betreffende zakenwordt, voor zover de statuten niet andersbepalen, beslist bij meerderheid deruitgebrachte stemmen.Bij het staken van stemmen wordt hetvoorstel geacht te zijn verworpen.
 7. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij het herstemmen beslist het grootste Indien bij die herstemming de stemmen staken beslist het lot.
 8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
  1. blanko zijn;
  2. zijn ondertekend;
  3. onleesbaar zijn;
  4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  5. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
  6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 9. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van een genomen besluit eveneens beslissend.
 10. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

Artikel 18.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

 

STATUTENWIJZIGING/FUSIE

Artikel 19.

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
  1. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten en de naam van de vereniging voorafgaande goedkeuring van de KNVB.
 4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 20.

 1. De vereniging wordt ontbonden door eendaartoe strekkend besluit van de algemenevergadering, genomen met tenminstetwee/derde van het aantal uitgebrachtestemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig ofvertegenwoordigd is.
 2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
 3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.